สายชั้นอนุบาล

          นางสาวทิวาวรรณ สังข์ภิรมย์
           นางอัจฉรา บุญมี
                   นางอรวรา มูลน้อย
              นางสาวพิมฤทัย เส้งสีแดง

          นางสาวนภัสวรรณ บุบผาสอาด
           นางสาวบุญญรัตน์ ยอดกันหา
           นางสาวอรชุมา วานิชวรรณ์